Obchodní podmínky spinar-software.cz.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup licencí (softwaru) v internetovém obchodě spinar-software.cz. Tyto obchodní podmínky jsou základem pro nákup boxových programů uzavíraných mimo internet.
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
 3. Provozovatelem internetového obchodu spinar-software.cz je společnost ŠPINAR – software s.r.o., Lipová 11, 602 00 Brno. IČ: 26294401, DIČ: CZ26294401.
 4. Všechny ceny v internetovém obchodě spinar-software.cz jsou konečné a jsou uváděny ve tvaru bez DPH + ve tvaru včetně DPH. Provozovatel je plátcem DPH.

II. Objednávka

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu spinar-software.cz jsou závazné. Objednávku lze zrušit pouze po vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím za podmínky, že licence ještě nebyla vyžádána prodávajícím u výrobce software.
 2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 3. Vyplněním objednávkového formuláře v rámci internetového obchodu spinar-software.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů kupujícího.

III. Dodací podmínky

 1. Licence (software) nabízené v internetovém obchodě spinar-software.cz jsou distribuovány elektronickou formou (na e-mailovou adresu, kterou uvedl kupující v objednávce). Licence, které obsahují USB hardwarový klíč jsou dodávány také elektronickou formou a hardwarový USB klíč je zaslán poštovní zásilkou.
 2. Místem dodání licence je e-mailová, resp. poštovní adresa uvedená kupujícím v objednávce.
 3. Za dodání licence se považuje odeslání licence (případně plné verze programu či instrukcí včetně přístupových údajů potřebných ke stažení plné verze programu) na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.
 4. Vlastnická práva k užívání licence přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny, odesláním licence na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.
 5. Prodávající dodá licenci kupujícímu ihned po jejím obdržení od dodavatele, nejpozději však do 7 dnů od obdržení kupní ceny. Pokud prodávající není schopen dodat licenci ve stanovené lhůtě, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a sdělit mu dobu, o kterou se dodání licence prodlužuje. Kupující má v případě nedodržení standardní 7-denní lhůty právo prodlouženou lhůtu dodání odmítnout a požadovat vrácení kupní ceny. V případě, že kupující odmítne akceptovat prodlouženou lhůtu dodání, prodávající je povinen kupujícímu vrátit kupní cenu nejpozději do 5 dnů od písemné (e-mail) žádosti kupujícího.

IV. Platební podmínky

 1. Kupní cena je splatná před dodáním licence na základě zálohové faktury, kterou kupující obdrží na e-mailovou adresu zadanou v objednávce.
 2. Platbu je možné uskutečnit bankovním převodem, resp. přímým vkladem na bankovní účet prodávajícího.
 3. Při větším odběru může být kupujícímu poskytnuta sleva.
 4. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny v internetovém obchodě spinar-software.cz platné pro nákup 1 licence na komerční použití.
 5. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny v internetovém obchodě spinar-software.cz platné pro nákup 1 licence na komerční použití.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen (např. Z důvodu změny kurzu měn). Kupující je oprávněn rozhodnout, zda změněnou cenu akceptuje a potvrdí objednávku nebo neakceptuje a zruší objednávku.
 7. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy jen do termínu uvedeného při akci, či do vyprodání zásob.

V. Reklamace

 1. Software (licence) je registrován přímo na zákazníka a takové zboží není možné vrátit.
 2. Záruka se vztahuje pouze na fyzické poškození (nečitelnost) instalačních médií. Záruka podle Obchodního zákoníku se vztahuje i na hardwarový USB klíč, pokud byl součástí dodávky.
 3. Práva, povinnosti uživatele a výrobce software určuje licenční smlouva, k přijetí nebo odmítnutí je uživatel vyzván při nákupu (viz tyto obchodní podmínky) a u instalace software. Licenční smlouvy jsou dostupné na tomto odkazu a při  instalaci programu. Pro všechny dodávané programy z licencí vyplívá, že si je uživatel zakupuje tak, jak jsou a dodavatel nebo výrobce programu na sebe nebere jakoukoliv zodpovědnost za ztrátu výnosu, zisku, dat nebo speciální nepřímé náhodné nebo nahodilé škody. Zákazník má před zakoupením programu u většiny produktů možnost vyzkoušet zkušební verzi programu nebo u větších dodávek si nechat program předvést.
 4. U program TurboCAD, DAEX a dalších z naší nabídky upozorňujeme, že během instalace evidujeme nebo přímo výrobce programu (k Vašemu registrovanému e-mailu při potvrzení licence u instalace) počet instalací pro vydaný aktivační kód, který dle počtu nakoupených licencí nesmí být překročen. V případě, že program chcete odinstalovat a naistalovat na jiný počítač, je zapotřebí provést odinstalaci z původního počítače nebo se před toto změnou spojit s naší technickou podporou a přeinstalaci provést s její pomocí dle platných cenových podmínek. Při instalaci a odinstalaci programu je nutné připojení na internet pro kontrolu údajů k vydanému klíči licence.
 5. V případě, že uživatel u programu neprovádí každoroční upgrade a má starší verzi zakoupeného programu 2 roky a více, nebude mít možnost plně využívat naši placenou technickou podporu bez uhrazení upgrade. U programu, který přes 2 roky nebyl aktualizován, nelze očekávat zaručenou kompatibilitu s operačními systémy při přeinstalacích. Naše technická podpora nezajišťuje ani nepodporuje instalace nebo přeinstalace programů starších verzí (přes 2 roky) bez jejich aktualizace.
 6. Uživatel musí brát na vědomí fakt, že dodané klíče a instalační programy k dodaným programům jsou platné pro operační systémy uvedené u programů. Nelze počítat s tím, že instalace a klíče budou vždy funkční při upgrade na novější operační systémy nebo jejich vylepšení.
  Pokud uživatel neprovádí upgrade každý rok, musí počítat s možnými technickými problémy u instalací starších verzí, které již nejsou podporované.
  Uživatel si musí archivovat kódy a vlastní instalaci programu pro případnou přeinstalaci.
 7. Prodávající nenese žádné záruky (nebo vrácení platby) za programy, pokud jejich dodavatel ukončil jejich vývoj nebo podporu a to i v případě, že se jedná o trvalé licence.

VI. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
 2. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednanou licenci na e-mailovou adresu kupujícího.
 3. Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud je dodání objednané licence nemožné. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu plnou kupní cenu nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.
 4. Informace, které kupující poskytne prostřednictvím objednávkového formuláře, slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám. Pokud kupující požádá o vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, je prodávající povinen toto udělat. Toto ustanovení se netýká údajů, které jsou potřebné k zajištění průkaznost účetních dokladů.

VII. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést na objednávce správné a pravdivé údaje.
 2. Kupující je povinen převzít objednanou licenci a zaplatit cenu uvedenou na objednávce. S celkovou cenou objednávky je kupující seznámen ještě před jejím zaplacením.
 3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, pokud o to požádá. Prodávající je v takovém případě povinen kupujícímu vyhovět. Toto ustanovení se netýká údajů, které jsou potřebné k zajištění průkaznost účetních dokladů.

VIII. Další práva a povinnosti

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

VII. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Účastníci se dohodli, že pokud těmito podmínkami není stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Ve Brně dne 27. 7. 2020